BENSOFT MLM

 • distribuovaný off-line systém s centrálnou synchronizáciou
  •  pobočky nemajú trvalé pripojenie k Internetu, synchronizácia je na vyžiadanie
 • hierarchia zdieľania dát:
  • pobočka – obmedzené práva – prehľad za pobočku
  • riaditeľstvo – prehľaď za všetky pobočky za riaditeľstvo
  • generálne riaditeľstvo – kompletný prehľad za celý informačný systém
 • centrála nonstop prístupná - prezentácia on-line dát zákazníkom cez web, mobil
 • pobočky sa pripájajú na centrálu cez internet (vytáčaná linka, ISDN, ADSL, ...)
 • prenos na server možno robiť niekoľkokrát za deň, pri dennej synchronizácii je zdieľanie dát "skoro" on-line pre všetkých členov MLM
 • systém možno rozširovať a nasadzovať nové verzie bez nutnosti zásahu užívateľa na pobočke,
 • jednoduchá obnova pri havárii pobočky
 • systém monitoruje všetky zmeny a zabezpečuje integritu dát

Základné vlastnosti

 • on-line sledovanie stavu jednotlivých modulov za všetky pobočky
 • jednoduché zálohovanie dát – stačí centrálne na serveri
 • jednotná jednoduchá obsluha programu
 • nenáročnosť na kapacitu linky pri pobočkách
 • informovanie na stavy v systéme pomocou emailov
 • previazanie MLM s webovým portálom a webovou predajnou

MLM - moduly

 • predajňa (objednávka, faktúra, predajný doklad)
 • sklad (príjem, výdaj, zásoby, pohyby)
 • zákazníci (základné údaje, MLM parametre, body, výplaty)
 • tovar (balíčky, akcie - spravované centrálne)
 • uzávierky (odovzdanie pokladne, párovanie banky)
 • pobočky, podsklady (jeden sklad môže mať až sto podskladov)
 • interná pošta
 • komunikačný modul s centrálou

Referencie

Energy Group, a.s. – MLM systém je nasadený v desiatkach pobočkách v troch štátoch

S.C. LIGNUM VITAE S.R.L. – MLM je nasadený v Rumunsku